Czym jest windykacja?

Czym jest windykacja?

Odzyskiwanie długów nie zawsze jest prostym zadaniem, szczególne, gdy wierzyciel sam musi zmierzyć się z tym problemem. Na rynku funkcjonują jednak firmy oferujące wsparcie w tego rodzaju sprawach, chodzi oczywiście o firmy windykacyjne. Czym tak naprawdę jest owa windykacja i kiedy można z niej skorzystać?

Odzyskiwanie długów

Windykacja jest formą odzyskiwania niespłaconych zobowiązań. Nie ma przy tym większego znaczenia z jakiego tytułu powstał niespłacony dług oraz jak długo zalega z zapłatą dłużnik. Czynności windykacyjne mają doprowadzić do pełnego lub częściowego zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Tak naprawdę windykacja nie została uregulowana w żadnym polskim akcie prawnym, co oznacza, że każdy może wykonywać takie czynności (zarówno w ramach działalności rejestrowanej, jak i nierejestrowanej). Na chwile obecną wierzyciele mają do dyspozycji setki, jeśli nie tysiące firm świadczących usługi windykacyjne.

Zakres windykacji

Pomimo, iż windykacja z pozoru przypomina czynności egzekucyjne stosowane przez sądy i komorników, tak naprawdę nigdy nie może być z nimi utożsamiana. Windykatorzy są w swoich działaniach znacząco ograniczeni, nawet jeśli twierdzą inaczej. W praktyce powoduje to, że windykacja należności nie zawsze będzie tak skuteczna i szybka, jak postępowanie komornicze.

Windykator nie jest uprawniony:

  • do zajmowania rachunków bankowych oraz mienia dłużnika,
  • informowania o zadłużeniu pracodawcy, pracowników lub członków rodziny dłużnika,
  • do wchodzenia na teren prywatny dłużnika (dom lub mieszkanie), a także do miejsca, w którym świadczy on pracę,
  • do nękania osób zadłużonych w jakiejkolwiek formie (telefonicznej, listownej, mailowej, osobistej),
  • do zastraszania dłużnika i zmuszania go do wyjawienia posiadanego majątku,
  • do naliczania dodatkowych opłat powiększających istniejące zadłużenie danej osoby, pod warunkiem jednak, że nie wynikają one z obowiązujących przepisów prawa,
  • naruszania nietykalności cielesnej dłużnika (w sposób pośredni lub bezpośredni).

Po co jest firma windykacyjna?

Podstawowym celem każdej firmy windykacyjnej jest oczywiście pomoc przy odzyskaniu należności od dłużnika, który z różnych przyczyn nie chce wykonać swojego zobowiązania. Wierzyciel może oczywiście samodzielnie podejmować tego rodzaju czynności, jednak praktyka pokazuje, że nie są one skuteczne. Firmy windykacyjne mają także dodatkowy plus – ich działania są stosunkowo szybsze, niż postępowanie egzekucyjne prowadzone przed sądem lub komornikiem.

Firmy windykacyjne oferują kompleksowe rozwiązania dla swoich klientów na każdym etapie sprawy, mogą także doprowadzić do skierowania jej na drogę sądową.

Z wyborem tej opcji wiążą się oczywiście koszty oferowanej pomocy, będą one tym wyższe, im większa będzie wartość dochodzonej należności. Praktyka pokazuje jednak, że jest to jednak dobre rozwiązanie – ok. 3/4 spraw skierowanych do windykacji kończy się pełnym odzyskaniem pieniędzy od dłużnika lub wykonaniem zaległego świadczenia.

Okazuje się, że windykacja może być stosowana zarówno wobec dłużników, którzy są osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi. Dla windykatora nie ma znaczenia kto jest zobowiązany do uregulowania długu, choć oczywiście w przypadku zadłużonych firm stosuje się inny rodzaj czynności. Windykacja może być więc podzielona na dwie główne formy:

  • windykację zwykłą – stosowaną wobec osób fizycznych nieprowadzących żadnej działalności gospodarczej,
  • windykację b2b – stosowaną wobec podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą (zarówno rolniczą, jak i pozarolniczą).

Pomoc sądu i komornika przy dochodzeniu należności

Pewna ilość spraw związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami musi niestety trafić do sądu – będzie tak w przypadku opornego dłużnika, który nie reaguje na wezwania wierzyciela, czy też działania firmy windykacyjnej lub wynajętego prawnika.

Skierowanie sprawy do sądu nie musi być poprzedzone próbami ugodowego rozwiązania sporu. Wierzyciel ma prawo złożyć pozew o zapłatę już w chwili pojawienia się wymagalności swojego roszczenia względem dłużnika. Z drugiej strony jest to jednak rzadko spotykane zachowanie. Dla wzmocnienia pozycji wierzyciela na sali sądowej istotne znaczenie mają wcześniej podjęte przez niego czynności, takie jak choćby sporządzenie wezwania do zapłaty czy skorzystanie z usług firmy windykacyjnej.

Jeżeli sprawa sądowa zakończy się pomyślnie dla wierzyciela, uzyskuje on nakaz zapłaty, który zobowiązuje dłużnika do spełnienia świadczenia w określonym terminie. Jeśli nie wykona on tego zadania, wierzyciel będzie musiał skorzystać z pomocy komornika. Egzekucja komornicza nigdy nie jest wszczynana z urzędu, niezbędny w tym celu jest zawsze wniosek wierzyciela.

Sądowe i komornicze dochodzenie należności prawie zawsze wiąże się z kosztami, na które składają się opłaty sądowe oraz wynagrodzenie prawnika, który poprowadzi całą sprawę. Przedsiębiorca może oczywiście samodzielnie dokonywać wszelkich czynności procesowych, jednak wymaga to posiadania odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Możliwe jest także skorzystanie ze zwolnienia od kosztów sądowych, pod warunkiem, że wierzyciel uprawdopodobni, że nie jest w stanie ich uiścić.

Pozostałe

Ubezpieczenia społeczne

Podstawowym celem każdego ubezpieczenia jest zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego danej osoby w sytuacji, gdy ona, posiadane przez nią mienie lub ktoś z jej bliskich dozna oznaczonego

Czytaj artykuł