test 1
oferta

Rozwody

Rozwód jest potocznym określeniem sposobu na rozwiązanie małżeństwa cywilnego. Tak naprawdę może być orzeczony wyłącznie przez właściwy sąd – sama wola małżonków nie jest tutaj decydująca. Ustawodawca przewidział w jakich sytuacjach może dojść do formalnego zakończenia danego związku – decydują o tym tzw. przesłanki rozwodowe. 

Spis treści artykułu

Rozwód cywilny 

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić wyłącznie w stosunku do związku świeckiego. Prawo kanoniczne nie przewiduje takiej możliwości, stąd rozwody w kościele katolickim są niedopuszczalne (można jednak starać się o unieważnienie małżeństwa sakramentalnego).  

O dopuszczalności rozwodu decydują przesłanki zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jeśli w danym małżeństwie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd zyskuje podstawę do tego, by wydać wyrok rozwiązujący małżeństwo.  

Zgodnie z treścią art. 56 KRO, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego możemy mówić wtedy, gdy nie ma już żadnych możliwości na pojednanie się małżonków i uratowanie ich związku. Z kolei zupełność rozkładu zachodzi wtedy, gdy rozerwane zostają więzi we wszystkich 3 sferach życia małżonków – gospodarczej, fizycznej oraz emocjonalnej.  

Prawo żądania rozwodu jest uprawnieniem każdego z małżonków zagwarantowanym w art. 56 §1 KRO, a samo korzystanie z niego nie może być poczytane jako wyraz rażącej niewdzięczności. Obdarowanie współmałżonka nie wiąże się także z obowiązkiem trwania przez lata w źle funkcjonującym małżeństwie wyłącznie z uwagi na dokonaną darowiznę. Nie można jednak zapominać, że umowa darowizny jest czynnością dwustronną i wymaga zgody obdarowanego. 

Pozew rozwodowy 

Uzyskanie rozwodu każdorazowo wymaga przejścia przez postępowanie sądowe. Na chwilę obecną polskie przepisy wskazują, że tylko sąd może wydać stosowne rozstrzygnięcie w tym zakresie. Co ciekawe w innych krajach świata stosuje się mniej rygorystyczne podejście i tak rozwód można uzyskać np. w formie internetowej lub notarialnej.  

Decydując się na rozstanie koniecznym jest sporządzenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa. Pismo musi być wniesione do sądu okręgowego ostatniego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce. Pozew podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 600 zł, która powinna być uiszczona na konto właściwego sądu jeszcze przed wniesieniem omawianego pisma. Opłata sądowa od pozwu rozwodowego może być oczywiście wyższa, szczególnie, jeśli powód żąda nie tylko rozwiązania małżeństwa. Jeśli strony dodatkowo żądają dokonania podziału majątku wspólnego, koszt pozwu zostanie powiększony o dodatkowe 1 000 zł (lub 300 zł, gdy małżonkowie będą zgodni co do sposobu wnioskowanego podziału).  

Oczywiście jeśli małżonka nie stać na opłacenie pozwu, może on wnioskować o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości lub odpowiedniej części (taki wniosek składa się wraz z pozwem).  

Małżonek może samodzielnie przygotować pozew rozwody, musi jednak pamiętać o tym, aby w jego treści znalazły się następujące elementy: 

  • oznaczenie Sądu, do którego kierowany jest pozew. 
  • informacje dotyczące stron (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL), 
  • oznaczenie nazwy pisma – „POZEW O ROZWÓD” lub „POZEW O ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA”, 
  • określenie żądania rozwiązania małżeństwa, względnie świadczeń alimentacyjnych (na rzecz dziecka lub jednego z małżonków), eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania, przyznania wyłącznej opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron jednemu z małżonków, orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, 
  • określenie dowodów, które chcielibyśmy przedstawić w sądzie, 
  • wniosek o zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania rozwodowego, 
  • informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia, 
  • podpis powoda, 
  • wymienienie załączników – do pozwu należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to również odpis skrócony aktu urodzenia każdego dziecka.