Bez kategorii

Zwrot kosztów noclegu w kabinie pojazdu

Zwrot kosztów noclegu w kabinie pojazdu

Kierowcy samochodów ciężarowych w czasie przewożenia towarów na terenie krajów europejskich spędzają większość noclegów w kabinie samochodu. Jeżeli wykaże się, iż warunki, w jakich kierowca odbywał noclegi, wyposażenie parkingów, na których były parkowane samochody, brak wynagrodzenia z tytułu noclegów w samochodzie oraz brak możliwości uzyskania zwrotu kosztów noclegu nawet w najtańszym motelu, to kierowca może domagać się ryczałtu w wysokości 25% limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do Rozporządzenia (obecnie kwestię tę reguluje § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r.)).

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 czerwca 2014 r., mającej moc zasady prawnej (sygn. akt II PZ 1/14, publ. LEX nr 1469181), zgodnie z treścią której „Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy”.

Tym samym droga do dochodzenia ryczałtu za nocleg w kabinie samochodu stała się możliwa.

Posted on
Posted in Bez kategorii