Bez kategorii

Zaskarżenie uchwały w małej wspólnocie mieszkaniowej.

Zaskarżenie uchwały w małej wspólnocie mieszkaniowej.

Małe wspólnoty mieszkaniowe istnieją w nieruchomościach, w których łączna liczba lokali wyodrębnionych oraz lokali niewyodrębnionych nie jest większa niż siedem. W takiej sytuacji do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego podnosi się, że do zarządu nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych nie stosuje się takich samych zasad zarządzania nieruchomością wspólną, jak to ma miejsce w przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych. Tym samym w małych wspólnotach mieszkaniowych nie podejmuje się uchwał, jak również się ich nie zaskarża.

Powyższe stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały podjętej w dniu 7 października 2009 r. (sygn. III CZP 60/09). W tezie tej uchwały SN stwierdził, że ,,Artykuł 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) nie ma zastosowania, jeżeli właściciele lokali tworzący tzw. małą wspólnotę mieszkaniową (art. 19 ustawy) nie określili sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub umowie zawartej później w formie aktu notarialnego.”.

W związku z powyższym co do zasady nie jest możliwe zaskarżanie uchwał w tzw. małych wspólnotach mieszkaniowych.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właściciele lokali określili sposób zarządu nieruchomością wspólną w sposób określony we w/w uchwale SN, co pozwalałoby wówczas małej wspólnocie mieszkaniowej na podejmowanie uchwał i ich zaskarżanie.

 

Posted on
Posted in Bez kategorii