Bez kategorii

Wycena szkody na pojeździe

Wycena szkody na pojeździe

W sytuacji gdy dochodzi do powstania wypadku komunikacyjnego, zawsze pojawia się pytanie, czy przyznana przez zakład ubezpieczeń kwota odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdu, wystarczy na pełne pokrycie szkód powstałych w pojeździe? Czy zakład ubezpieczeń powinien pokryć w całości koszty naprawy pojazdu w sytuacji, kiedy naprawa pojazdu była dokonywana w wybranym przez klienta warsztacie?

Linia orzecznicza wyraźnie wskazuje, że podczas procesu jakim jest wycena szkody na pojeździe, pod uwagę należy brać taką kwotę za roboczogodzinę, jakiej realnie żąda warsztat samochodowy dokonujący naprawy na danym rynku lokalnym. Uśrednianie przez ubezpieczycieli stawek za robociznę nie powinno, mieć miejsca, ponieważ jest to sprzeczne z zasadą pełnej rekompensacji szkody.

Z uchwały Sądu Najwyższego III CZP 32/03 wynika, że „Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku”. Niezbędne, czyli takie, które zostały poniesione w wyniku przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu jego technicznej używalności istniejącej przed wyrządzeniem szkody, przy zastosowaniu technologicznej metody odpowiadającej rodzajowi uszkodzeń pojazdu mechanicznego. Nie mogą to być koszty prac naprawczych, które służyły do poprawienia standardu uszkodzonego pojazdu, a więc do podniesienia jego stanu technicznego w porównaniu ze stanem przed wyrządzeniem szkody Kosztami „ekonomicznie uzasadnionymi” są koszty ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy dokonujący naprawy samochodu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że ceny te odbiegają (są wyższe) od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku.

Posted on
Posted in Bez kategorii