Odszkodowania za wypadki

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę postępowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi, zdarzeniami objętymi ubezpieczeniami OC, AC i NNW oraz innymi zdarzeniami skutkującymi odpowiedzialnością cywilnoprawną, w tym wypadkach przy pracy. Odszykowania można również dochodzić za choroby zawodowe wynikające z hałasu, styczności ze związkami chemicznymi, zapylenia i tym podobnych. Obsługa zaczyna się na etapie postępowania przed ubezpieczycielem lub ZUS, obejmuje ewentualne postępowanie pojednawcze (zawezwanie do próby ugodowej), a finalnie – postępowanie przed sądem cywilnym.

Zakres działań obejmuje również reprezentację osób poszkodowanych, a niejednokrotnie również członków ich rodzin we wszelkich dodatkowych postępowaniach przeciw osobom odpowiedzialnym za narażenie lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, śmierci, a także szkód na mieniu – w tym w postępowaniach karnych.

Uzyskanie odszkodowań jest znacznie ułatwione z pomocą prawnika – wymaga jednak pewnych zabiegów dla zmaksymalizowania szans na powodzenie. Należy gromadzić oryginały wszelkiej dokumentacji związanej z wydatkami związanymi ze zdarzeniem – od faktur za naprawy (samochodu czy innego środka transportu takiego jak motor, rower, skuter) poprzez wydatki związane z leczeniem (leki, rehabilitacja, badania, dojazdy na leczenie, wydatki na badania) aż do dokumentacji istnienia samego zdarzenia (notatki policyjne, protokoły). Jeżeli w toku sprawy toczyło się już postępowanie przed ubezpieczycielem, należy zachować wszelkie pisma i decyzje. Istotne są również zwolnienia lekarskie, informacje o uzyskiwanym wynagrodzeniu.

Realne jest uzyskanie zwrotu niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, adaptacji mieszkania do nowych potrzeb, zwrotu kosztów transportu związanego ze zdarzeniem, a także przygotowania w zakresie koniecznej zmiany zawodu lub uzyskania nowych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w nowej sytuacji. Możliwe jest także uzyskanie zwrotu utraconego wynagrodzenia i ewentualnej renty. Jeśli w wyniku zdarzenia i odniesionych w jego wyniku obrażeń, często trwałych, poszkodowany ma mniejsze możliwości zarobkowania lub staje się całkowicie niezdolny do pracy zarobkowej, renta jest często jedyną możliwością zapewnienia stabilnego bytu – zwłaszcza, jeśli po wypadku potrzeby poszkodowanego zwiększyły się o ponoszone wydatki na rehabilitację, leczenie, wydatki związane z utrzymaniem nowej, nie potrzebnej wcześniej diety lub stale potrzebne wyposażenie medyczne oraz koszty ewentualnej opieki.

Możliwe jest również dochodzenie pieniężnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę fizyczną i psychiczną, które może być należne poszkodowanemu jak i jego bliskim.

W swojej praktyce staramy się skupić na tym, aby umożliwić naszym Klientom dochodzenie roszczeń z minimalnym stresem związanym z walką o swoje prawa. Często jest to długotrwały, trudny proces, wymagający wielokrotnego kontaktu tak z ubezpieczycielem jak i z biegłymi w toku postępowania sądowego. Z uwagi na fakt, iż wymaga on specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa i praktyki ubezpieczycieli, wielu ludzi wobec przedłużających się postępowań i oferowania przez ubezpieczycieli rażąco niskich kwot odszkodowań rezygnuje z dochodzenia roszczeń zniechęcona długimi procedurami, koniecznością powtórnego przeżywania zdarzenia i wyjaśniania tych samych okoliczności przed ubezpieczycielem i sądem. Z pomocą Kancelarii proces ten staje się o wiele mniej wymagający i bolesny.