Odszkodowania za błędy medyczne

Błędy w sztuce lekarskiej

Kancelaria ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów odszkodowawczych i o ustalenie przyszłej odpowiedzialności za błędy terapeutyczne. Prowadzimy postępowania przeciw szpitalom i innym placówkom medycznym, a także ich personelowi (lekarzom, pielęgniarkom, położnym) na terenie całej Polski. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w postępowaniach przed sądami lekarskimi, w postępowaniach karnych, pojednawczych, sporach tak przed sądami, a także przed firmami ubezpieczeniowymi.

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędów w sztuce medycznej, które dotykają naszych Klientów i powodują u nich uszczerbek na zdrowiu wymagają prowadzenia obszernego postępowania dowodowego, co jest bardzo ciężkie do zrealizowania bez profesjonalnej pomocy. Klient, aby zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie satysfakcjonujących świadczeń powinien gromadzić pełną dokumentację medyczną oraz zaznaczać ewentualne niezgodności tej dokumentacji ze stanem rzeczywistym. Wszelkie dokumenty mogą okazać się przydatne w procesie dla biegłych powołanych w sprawie – mogą to być wyniki badań, zdjęcia, zapisy elektroniczne RTG, zapisy z przebiegu operacji.

Celem zapewnienia możliwie najwyższego prawdopodobieństwa otrzymania satysfakcjonującego odszkodowania za poniesione szkody i zadośćuczynienia za krzywdy należy gromadzić oryginały faktur za usługi medyczne, leki, a także inne towary i usługi, które stały się niezbędne w związku z procesem terapeutycznym. W braku faktur wystarczające są rachunki imienne, a w braku tych nawet paragony z potwierdzeniami płatności kartą kredytową mogą pomóc udowodnić poszczególne roszczenia. Należy dokumentować także wizyty lekarskie, badania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przejazdy na badania, wydatki na rehabilitację – wszystkie te koszty mają bowiem wpływ na finalnie zasądzoną kwotę.

Osoby poszkodowane wypadkami medycznymi w przypadku udowodnienia zaistnienia błędu w sztuce medycznej mogą żądać: zwrotu kosztów transportu na zabiegi, uzasadnionych kosztów związanych z rehabilitacją i leczeniem będących następstwem błędu. Możliwe jest również dochodzenie kosztów przygotowania do wykonywania nowego zawodu, utraconego wynagrodzenia, a także renty, jeśli w wyniku rozstroju zdrowia wywołanego zdarzeniem medycznym poszkodowany ma mniejsze możliwości zarobkowania. Zwykle związane jest to z częściową lub nawet całkowitą utratą możliwości wykonywania pracy zarobkowej, często połączone ze znacznie obniżonym poziomem perspektyw na dalsze powodzenie w życiu (przykładowo brak możliwości zwiększenia swoich kompetencji, uzyskania dodatkowych uprawnień) lub zwiększeniem potrzeb (o stałą rehabilitację, wydatki związane z leczeniem takie jak proteza, aparat słuchowy czy szkła korekcyjne, koszty opieki osoby trzeciej w przypadku braku zdolności do samodzielnego załatwiania codziennych spraw).