Bez kategorii

Kiedy można podwyższać zaliczki dla lokali użytkowych?

Kiedy można podwyższać zaliczki dla lokali użytkowych?

Wspólnota Mieszkaniowa co do zasady nie powinna w sposób dowolny podnosić wysokości zaliczek dla lokali użytkowych. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej mogą podjąć uchwałę ustalającą zwiększenie obciążenia dla właścicieli lokali użytkowych tylko wtedy gdy uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali użytkowych.

Zasady zwiększania zaliczek dla lokali użytkowych określił Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku wydanym w dniu 03 kwietnia 2014 r. (sygn. I ACa 40/14) stwierdzając, że ,,Przepis art. 12 ust. 3 u.w.l. winien być interpretowany w ten sposób, że zwiększenie obciążeń (zaliczek) z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną w stosunku do właścicieli lokali użytkowych musi być uzasadnione większymi kosztami ponoszonymi na nieruchomość wspólną w związku z funkcjonowaniem ich lokali użytkowych i musi być proporcjonalne do tych większych kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Regulacja art. 12 ust. 3 nie jest regulacją samodzielną, lecz powiązaną systemowo z całą normą art. 12. Nie można zatem zwiększyć obciążeń właścicieli lokali użytkowych bez żadnego związku z wpływem używania ich lokali na wzrost kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, gdyż byłoby to obciążenie bez powodu. Nadto uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki są przeznaczane na wydatki związane z jej utrzymaniem. Nie można zatem pobierać zaliczek, które nie znajdują pokrycia w wydatkach, a w konsekwencji zaliczki podlegają okresowemu rozliczeniu w kontekście wydatków i są stosownie zaliczane na poczet poszczególnych należności.”.

Nie można, więc podwyższyć zaliczek dla lokali użytkowych jedynie przez sam fakt, że dany lokal jest lokalem użytkowym i w oderwaniu od rzeczywistego zwiększenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej spowodowanych korzystaniem z takiego lokalu.

W konsekwencji członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą przyjąć w uchwale zwiększone zaliczki dla lokali użytkowych tylko wtedy gdy korzystanie z lokali użytkowych powoduje faktyczny wzrost kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

 

 

Posted on
Posted in Bez kategorii